top of page

Algemene voorwaarden

Piekerloos Leven is gevestigd aan de Ring 439, 3343NG te Hendrik Ido Ambacht, KVK-nummer: 78134986
Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops, stiltedagen, en cursussen die Piekerloos Leven verzorgt. Alle trainingen, workshops, stiltedagen en cursussen zullen hierna training(en) worden genoemd.
Aanmelding
Aanmelding voor een training vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden. Na inschrijving voor de achtweekse training wordt een afspraak voor een (telefonisch)  kennismakingsgesprek gemaakt. Je inschrijving is definitief wanneer je een e-mail ter bevestiging van Piekeloos Leven ontvangt, met hierin de melding je bent ingeschreven voor de betreffende training.
 
Betalingsvoorwaarden
De betaling van de training kun je voldoen wanneer je een factuur van ons hebt ontvangen. De factuur wordt per e-mail  gestuurd, tenzij je hebt aangegeven een factuur per post te willen ontvangen.

De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Indien je de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, behouden wij het recht je gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. Je betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.

Wanneer je wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan bij ons bekend is (bijvoorbeeld van uw werkgever), vernemen wij dit graag zo snel mogelijk.

Annulering
In het geval dat je de inschrijving voor een training wilt annuleren, dien je rekening te houden met de volgende annuleringskosten:
  • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.
  • Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stem je ermee in dat je afziet van de bedenktijd.
  • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering tussen drie en vier weken vóór aanvang van de training wordt € 50,- administratiekosten aan u in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de training bent u het gehele bedrag verschuldigd.
  • Annulering dient schriftelijk te geschieden: per post (Ring 439 3343NG Hendrik Ido Ambacht of per mail (info@piekerloosleven.nl).
  • Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd.
  • Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen.
  • In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen.
  • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt Piekerloos Leven zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip cq. de training te annuleren. In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.
Vertrouwelijkheid
Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen aan Piekerloos Leven worden verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door Piekerloos Leven behandeld. Piekerloos Leven zal nooit aan haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de deelnemer.

Klachten
Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg volgens de klachtenprocedure van Piekerloos Leven. Na het schriftelijk indienen van een klacht zal er binnen twee weken een reactie worden gegeven.
Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt de klachtenregeling van kracht. Deze is te vinden op de website van de beroepsvereniging voor Mindfulnesstrainers, VMBN.
 
Aansprakelijkheid
Piekerloos Leven kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen
bottom of page